یاد باد

در نوازش های باد،
در گل لبخند دهقانان شاد،
در سرود نرم رود،
خون گرم زندگی جوشیده بود.

نوشخند مهر آب،
آبشار آفتاب،
در صفای دشت من کوشیده بود.

شبنم آن دشت، از پاکیزگی،
گوییا خورشید را نوشیده بود!

روزگاران گشت و گشت،
داغ بر دل دارم از این سرگذشت،
داغ بر دل دارم از مردان دشت،

یاد باد آن خوش نوا آواز دهقانان شاد
یاد باد آن دلنشین آهنگ رود
یاد باد آن مهربانی های باد
"یاد باد آن روزگاران، یاد باد"

دشت با اندوه تلخ خویش تنها مانده است
زآنهمه سرسبزی و شور و نشاط
سنگلاخی سرد بر جا مانده است

آسمان از ابر غم پوشیده است
چشمه سار لاله ها جوشیده است

جای گندم های سبز
جای دهقانان شاد
خارهای جانگزا جوشیده است!

بانگ بر می دارم از دل:
"خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟"

سرد و سنگین کوه می گوید جواب:
_ خاک، خون نوشیده است!

"فریدون مشیری"
/ 1 نظر / 18 بازدید
افسانه

آسمان از ابر غم پوشیده است چشمه سار لاله ها جوشیده است ........... خاک ، خون نوشیده است .[ناراحت] خیلی زیبا بود . [دست]