به سلامتی


پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:فکر می کنی ،تو میتوانی مرا بزنی یا من تو را؟

.

.

.
پسر جواب داد:من میزنم

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید

.

.

.

پدر با ناراحتی از کنار پسر رد شد 

 بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد تا شاید جوابی بهتر بشنود.

پسرم من میزنم یا تو؟

.

.

.
این بار پسر جواب داد شما میزنی.

پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟

.

.

.

پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست
 از شانه ام کشیدی توانم را با خود بردی . . .

 

 به سلامتیه همه پدرها

نویسنده : حبیب

/ 0 نظر / 3 بازدید