گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

رمز موفقیت
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:


مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد.

وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:

تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم...

----------------

مطالعه کن، وقتی که دیگران در خوابند.

تصمیم بگیر، وقتی که دیگران مرددند.

خود را آماده کن، وقتی که دیگران درخیال پردازیند.

شروع کن، وقتی که دیگران در حال تعللند.

کار کن، وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند.

صرفه جویی کن، وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن، وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

لبخند بزن، وقتی که دیگران خشمگینند.                                                                                                                                                                                  حبیب