گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

تفالی به حافظ
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر و ادب

تفالی به حافظ زدیم و این شعر آمد :

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد         که در دستت بجز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب              که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان         که گل تا هفته دیگر نباشد
ایا پر لعل کرده جام زرین                     ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما                 شرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مایی            که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند          که حسنش بسته زیور نباشد
شرابی بی خمارم بخش یا رب             که با وی هیچ درد سر نباشد
من از جان بنده سلطان اویسم             اگر چه یادش از چاکر نباشد
به تاج عالم آرایش که خورشید             چنین زیبنده افسر نباشد
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ              که هیچش لطف در گوهر نباشد