گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

علم بهتر است یا ثروت؟
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر و ادب

هان ای پدر پیر،که امروز

 می نالی از ین درد روانسوز

این علم، همان خِردی بود که آموخته بودی

واندم که خبر دار شده بودی، سوخته بودی

افسرد ،تن و جان تو در خدمت دولت

قاموس شرف بودی و ناموس فضیلت

 


وین هر دو ، شد از بهر تو اسباب مذ ّلت

چل سال غم و رنج ،ببین با تو چه ها کرد

دولت، رمق و روح ترا نیز جدا کرد

چل سال ترا برده انگشت  نما کرد

آنگاه چنین خسته و آزرده رها کرد   

از مادر بیچاره من یاد کن امروز

هی جامه قبا کرد و به اقشارفروخت

خون خورد و دعا کرد،غذا پخت و دوا کرد، جان بر سر این کار فدا کرد.

هان ای پدر پیر ؛

کو آن تن و آن روح سلامت ؟  کو آن قد و قامت ؟

فریاد کشد روح تو ، فریاد ندامت .

((این علم، همان خِردی بود که آموخته بودی))

((واندم که خبر دار شده بودی سوخته بودی))

از چشم تو آن نور کجا رفت؟

آن خاطر پر شور کجا رفت؟

«میراث پدران» هم سر این کار، هبا رفت

وآن شعله که بر جان شما رفت

دودش همه در دیده ما رفت

امروز تو ماندی و همین درد روانسوز

نفرین نکند سود بر استاد بد آموز   «که میگفت علم بهتر از ثروت است»

چل سال اگر خدمت بقال نمودی

امروز به این رنج گرفتار نبودی

هان ای پدر پیر؛

چل سال در این مهلکه راندی

عمری به تماشا و تحمل گذراندی

دیدی همه ناپاکی و پاک بماندی؛

آخ ؛ که مرا نیز بدین ورطه کشاندی

علم پدر آموخته ام من                      

چون او همه در دام بلا سوخته ام من

چون او همه اندوه و غم اندوخته ام من

ای کودک من مال بیندوز

 وان علم که گفتند میاموز. میاموز میاموز

ارسال کننده :جمشیدی