گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

آموخته ایم
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شعر و ادب

آموخته ایم...که زندگی دشوار است اما مااز اوسخت تریم .

آموخته ایم ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی عاشق بشویم .

آموخته ایم ...که لبخند ارزانترین راهی است که میتوان با آن نگاه راوسعت داد.

آموخته ایم ... که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی مارا دارد.

آموخته ایم ... که آرزویمان این است که قبل از مرگ مادرمان یکبار دیگر به او بیشتر بگوییم دوستش داریم .

آموخته ایم ... که فرصت ها هیچگاه از بین نمیرود بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده مارا تصاحب خواهد کرد.