گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

آدمها دو دسته هستند
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: طنز

به نظر ما(ایرانی ها)، آدمها دو دسته هستند:

 

نویسنده: رضوی


یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و...
یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و...
یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و ...
یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبل و...
یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و ...
یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و ...
یا از من هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و ...
یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و ...
یا از من شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و ...
یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و ...
یااز من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و ...
یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و ...
یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و ...
یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و ...
یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و ...
یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق  ...
کلا معیار همه چیز من هستم و نه حقیقت