گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

کوتاه ولی ...
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود "
- یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم "
- قدری احساسات پشت"به من چه اصلا "
- مقداری خرد پشت " چه بدونم "
- و اندکی درد پشت " اشکالی نداره" هست.
مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود معرفت که نداشته باشی.....
نامردی...


بزرگ
ترین مصیبت برای یک انسان این است که
نه سواد کافی برای حرف زدن داشتهباشد
نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

 

حبیب