گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

آزمون تافل مشهدی
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

با سلام خدمت همکاران ،دوستان و آشنایان

که امسال دکترا قبول شده اند

لطفا در آزمون ذیل شرکت کنید

آزمون تافل زبان مشهدی...!!

توضیحات مهم:
۱-این آزمون نمره ی منفی ندارد
۲-وقت استاندارد این آزمون ۱۷ دقیقه می باشد
۳-لطفا بدون چرخاندن سر به اطراف و دیدد زدن از روی بقیه به سوالات جواب دهید


۱ـ شاعر در کدام مصراع از تیرکمان سخن گفته است ؟ 
الف - با پِلّخمونِ نگاهت چُغوکه دِلومه زِدی 
ب - آی یَره یَره یَره یارُم کَله پا مِره 
ج - ای گرونی هم که هر روز قوز بالا قوز مِرهِ 
د - نِمِتِنُوم چیزی بُگُم َ ای درد دل کُشته مو رهِ 
۲ ـ معنای کلمات زیر در کدام گزینه صحیح می باشد ؟ 
((
سیخ ماهی - کُخ - دُری - مِس مِس - وّخه - ناردِشور )) 
الف -تیغ ماهی - کرم -در - معطل کردن - ریخت و پاش - مرده شور 

ب- تیغ ماهی -سوسک یا حشره - سینی بزرگ - معطل کردن - پاشو - ناودان 
ج -تیغ ماهی -کرم -سینی بزرگ -معطل کردن - ریخت و پاش- ناودان 
د - تیغ ماهی -کرم -سینی بزرگ -معطل کردن - پاشو - مرده شور 
۳ـ همه گزینه ها به جز گزینه ... غلط می باشد ؟ 
الف - سُرسُر ( یواشکی حرف زدن )
ب - آسوارت ( آسفالت )

ج - ناخون جله ( نیشگون

د - نارنجک ( بمب
۴ـ کدام واژه به معنی ( کوچه ) می باشد ؟ 
الف - میلان ب - فِلِکه ج - ناردِشور د - قِلِه ساختمان 

۵ـ صرف فعل مضارع رفتن در کدام گزینه صحیح است ؟ 
الف - مُرُم مِری مِرَن مِره مِرِم مِرِن 
ب - مُرُم مِری مِره مِرِم مِرِن مِرَن 
ج - مِرِم مِری مِرَن مُرُم مِره مِرِن 
د - مُرُم مِری مِره مِرِن مِره مِرَن 
۶ـ سخن (( چه خوشگل رِفتی امشب )) یعنی چه ؟ 
الف - چه خوشگل شدی دیروز ب - چه خوشگل شدی رفتی 
ج - چه خوشگل شدی امشب د - هیچ کدام 
۷ـ مُو بُرُم در کدام گزینه به معنی رفتن است ؟ 
الف -مُو بُرُم کاغذها رو ب - مُو بُرُم میلان بعدی 
ج - مُو بُرُم از جواد د - همه موارد 
۸ـ در بیت (کُتا کِردَن دامنارِ مشتی عماد ....دیگه مجنون توی خواب دامن لیلا مِگیره ) به چه 
معناست ؟ 

الف - باز منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی
ب - مشتی عماد دامن های دختران را کوتاه میکرد تا مجنون خواب ببینه
ج - چه خوشگل شدی امشب با دامن کوتاه
د - هیچ کدام 
موس ها بالا وقت آزمون تموم رفت.